با استفاده از اطلاعات زیر می‌توانید مدل دستگاه‌تان را بیابید.

 

Mac Pro

Model PictureModel NameModel IdentifierModel Number
Mac Pro (Late 2013)MacPro6,1ME253LL/A
Mac Pro (Late 2013)MacPro6,1MD878LL/A
Mac Pro (Mid 2012)MacPro5,1MD770LL/A
Mac Pro (Mid 2012)MacPro5,1MD771LL/A
Mac Pro Server (Mid 2012)MacPro5,1MD772LL/A
Mac Pro (Mid 2010)MacPro5,1MC250LL/A
Mac Pro (Mid 2010)MacPro5,1MC250LL/A
Mac Pro (Mid 2010)MacPro5,1MC560LL/A
Mac Pro Server (Mid 2010)MacPro5,1MC915LL/A
Mac Pro (Early 2009)MacPro4,1MB871LL/A
Mac Pro (Early 2009) MacPro4,1MB535LL/A
Mac Pro (Early 2008)MacPro3,1 MA970LL/A
Mac Pro (8-core) - 2007MacPro2,1MA1186/A
Mac Pro - 2006MacPro1,1MA356LL/A