با استفاده از Model Identifier ، model number ، یا مشخصات درج شده مک بوک پرو‌تان را پیدا نمایید. با کلیک بر روی لینک ها داخل جدول می‌توانید مشخصات کامل هر دستگاه را به تفکیک مشاهده نمایید.

MacBook Pro (2017)

Model PictureModel NameModel NameModel NumberConfiguration
MacBook Pro (15-inch, 2017)MacBookPro14,3MPTR2xx/A15.4"/(2.8 GHz Space Gray)/16GB/256GB-Flash
MPTT2xx/A15.4"/(2.9 GHz Space Gray)/16GB/512GB-Flash
MPTU2xx/A15.4"/(2.8 GHz Silver)/16GB/256GB-Flash
MPTV2xx/A15.4"/(2.9 GHz Silver)/16GB/512GB-Flash
MPTW2xx/A
MPTX2xx/A
MacBook Pro (13-inch, 2017, Four Thunderbolt 3 Ports)MacBookPro14,2MPXV2xx/A13.3”(3.1 GHz with 256 GB storage Space Gray)
MPXW2xx/A13.3”(3.1 GHz with 512 GB storage Space Gray)
MPXX2xx/A13.3”(3.1 GHz with 256 GB storage Silver)
MPXY2xx/A13.3”(3.1 GHz with 512 GB storage Silver)
MQ002xx/A
MQ012xx/A
MacBook Pro (13-inch, 2017, Two Thunderbolt 3 Ports)MacBookPro14,1MPXQ2xx/A13.3”(2.3 GHz with 128 GB storage Space Gray)
MPXR2xx/A13.3”(2.3 GHz with 128 GB storage Silver)
MPXT2xx/A13.3”(2.3 GHz with 256 GB storage Space Gray)
MPXU2xx/A13.3”(2.3 GHz with 256 GB storage Silver)

 

MacBook Pro (13-inch)

Model NameModel IdentifierModel NumberConfiguration
MacBook Pro (13-inch, Late 2016, Four Thunderbolt 3 ports)MacBook Pro 13,2MLH12xx/A13.3”/2.9 i5/8GB/256GB-Flash
MLVP2xx/A13.3”/2.9 i5/8GB/256GB-Flash
MNQF2xx/A
13.3”/2.9 i5/8GB/512GB-Flash
MNQG2xx/A13.3”/2.9 i5/8GB/512GB-Flash
MPDK2xx/A13.3”/3.3 i7/16GB/512GB-Flash
MPDL2xx/A13.3”/3.3 i7/16GB/512GB-Flash
MacBook Pro (13-inch, Late 2016, Two Thunderbolt 3 ports)MacBookPro13,1MLL42xx/A13.3”/2.0 i5/8GB/256GB-Flash
MLUQ2xx/A13.3”/2.0 i5/8GB/256GB-Flash
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015)MacBookPro11,1MGX72xx/A13.3”/2.6 i5/8GB/128GB-Flash
MGX82xx/A13.3”/2.6 i5/8GB/256GB-Flash
MGX92xx/A13.3”/2.8 i5/8GB/512GB-Flash
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015)MacbookPro12,1MF839xx/A13.3"/2.7 i5/8GB/128GB-Flash
MF840xx/A13.3"/2.7 i5/8GB/256GB-Flash
MF841xx/A13.3"/2.9 i5/8GB/512GB-Flash
MF843xx/A13.3"/3.1 i5/16GB/512GB-Flash
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Mid 2014)MacBookPro11,1MGX72xx/A13.3”/2.6 i5/8GB/128GB-Flash
MGX82xx/A13.3”/2.6 i5/8GB/256GB-Flash
MGX92xx/A13.3”/2.8 i5/8GB/512GB-Flash
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2013)MacBookPro11,1ME864xx/A13.3"/2.4 i5/4GB/128GB-Flash
ME865xx/A13.3"/2.4 i5/8GB/256GB-Flash
ME866xx/A13.3"/2.6 i5/8GB/512GB-Flash
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2013)MacBookPro10,2MD212xx/A13.3"/2.5 i5/8GB/128GB-Flash
ME662xx/A13.3"/2.6 i5/8GB/256GB-Flash
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2012)MacBookPro10,2MD21213.3"/2.5 i5/8GB/128GB-Flash
MD21313.3/2.5 i5/8GB/256GB-Flash
MacBook Pro (13-inch, Late 2011)MacBookPro8,1MD314xx/A13.3"/2.8 i7/2x2GB/750-5400
MD313xx/A13.3"/2.4 i5/2x2GB/500-5400
MacBook Pro (13-inch, Early 2011)MacBookPro8,1MC724xx/A13.3"/2.7 i7/2x2GB/500-5400
MC700xx/A13.3"/2.3 i5/2x2GB/320-5400
MacBook Pro (13-inch, Mid 2010)MacBookPro7,1MC375xx/A13.3"/2.66/2x2GB/320-5400
MC374xx/A13.3"/2.4/2x2GB/250-5400
MacBook Pro (13-inch, Mid 2009)MacBookPro5,5MB991xx/A13.3"/2.53/2X2GB/250-5400
MB990xx/A13.3"/2.53/2X1GB/160-5400

 

MacBook Pro (15-inch)

Model NameModel IdentifierModel NumberConfiguration
MacBook Pro (15-inch, Late 2016)MacBookPro13,3MLH32xx/A15.4"/2.6 Quad-core i7/16GB/256GB-Flash
MLH42xx/A15.4"/2.7 Quad-core i7/16GB/512GB-Flash
MLH52xx/A15.4"/2.9 Quad-core i7/16GB/1TB-Flash
MLW72xx/A15.4"/2.6 Quad-core i7/16GB/256GB-Flash
MLW82xx/A15.4"/2.7 Quad-core i7/16GB/512GB-Flash
MLW92xx/A15.4"/2.9 Quad-core i7/16GB/1TB-Flash
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015)MacbookPro 11,4MJLQ2xx/A15.4"/2.2 Quad-core i7/16GB/256GB-Flash
MacbookPro 11,5MJLT2xx/A15.4"/2.5 Quad-core i7/16GB/512GB-Flash
MacbookPro 11,5MJLU2xx/A15.4"/2.8 Quad-core i7/16GB/1TB-Flash
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2014)MacBook Pro11,2MGXA2xx/A15.4”/2.2 Quad-core i7/16GB/256GB-Flash
MacBook Pro11,3MGXC2xx/A15.4”/2.5 Quad-core i7/16GB/512GB-Flash
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Late 2013)MacBook Pro11,2ME293xx/A15.4"/2.0 Quad-core i7/8GB/256GB-Flash
MacBook Pro11,3ME294xx/A15.4"/2.3 Quad-core i7/16GB/512GB-Flash
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Early 2013)MacBookPro10,1ME664xx/A15.4"/2.4 Quad-core i7/8GB/256GB-Flash
ME665xx/A15.4"/2.7 Quad-core i7/16GB/512GB-Flash
MacBook Pro (Retina, Mid 2012)MacBookPro10,1MC975xx/A15.4"/2.3 Quad-core i7/8GB/256GB-Flash
MC976xx/A15.4"/2.6 Quad-core i7/8GB/512GB-Flash
MacBook Pro (15-inch, Mid 2012)MacBookPro9,1MD103xx/A15.4"/2.3 Quad-core i7/2x2GB/500-5400
MD104xx/A15.4"/2.6 Quad-core i7/2x4GB/750-5400
MacBook Pro (15-inch, Late 2011)MacBookPro8,2MD322xx/A15.4"/2.4 Quad-core i7/2x2GB/750-5400
MD318xx/A15.4"/2.2 Quad-core i7/2x2GB/500-5400
MacBook Pro (15-inch, Early 2011)MacBookPro8,2MC723xx/A15.4"/2.2 Quad-core i7/2x2GB/750-5400
MC721xx/A15.4"/2.0 Quad-core i7/2x2GB/500-5400
MacBook Pro (15-inch, Mid 2010)MacBookPro6,2MC373xx/A15.4"/2.66 i7/2x2GB/500-5400/GLSY
MC372xx/A15.4"/2.53 i5/2x2GB/500-5400/GLSY
MC371xx/A15.4"/2.4 i5/2x2GB/500-5400/GLSY
MacBook Pro (15-inch, Mid 2009)MacBookPro5,3MB985xx/A15.4"/2.66/2X2GB/320-5400/GLSY
MB986xx/A15.4"/2.8/2X2GB/500-5400/GLSY
MacBook Pro (15-inch, 2.53GHz, Mid 2009)MacBookPro5,3MC118xx/A15.4"/2.53/2X2GB/250-5400/GLSY
MacBook Pro (15-inch, Late 2008)MacBookPro5,1MB470xx/A15.4"/D2.4G/2G/250/SD-DL
MB471xx/A15.4"/D2.53G/4G/320/SD-DL
MC026xx/A15.4"/D2.66G/4G/320/SD-DL
MacBook Pro (15-inch, Early 2008)MacBookPro4,1MB134xx/A15.4"/D2.5G/2G/250/SD-DL
MB133xx/A15.4"/D2.4G/2G/200/SD-DL
MacBook Pro (15-inch, 2.4/2.2 GHz)MacBookPro3,1MA895xx/A15.4"/D2.2G/2GB/120/SD-DL
MA896xx/A15.4"/D2.4G/2GB/160/SD-DL
MacBook Pro (15-inch, Core 2 Duo)MacBookPro2,2MA609xx/A15.4"/D2.16G/1G/120/SD-DL
MA610xx/A15.4"/D2.33G/2G/120/SD-DL
MacBook Pro (15-inch, Glossy)MacBookPro1,1MA601xx/A15.4"/D2.16G/1G/100/Super
MA600xx/A15.4"/D2.0G/512/80/Super
MacBook ProMacBookPro1,1MA463xx/A15.4"/D1.83G/512/80/Super
MA464xx/A15.4"/D2.0G/1G/100/Super

 

MacBook Pro (17-inch)

Model NameModel IdentifierModel NumberConfiguration
MacBook Pro (17-inch, Late 2011)MacBookPro8,3MD311xx/A17"/2.4 Quad-core i7/2x2GB/750-5400
MacBook Pro (17-inch, Early 2011)MacBookPro8,3MC725xx/A17"/2.2 Quad-core i7/2x2GB/750-5400
MacBook Pro (17-inch, Mid 2010)MacBookPro6,1MC024xx/A17"/2.53 i5/2x2GB/500-5400/GLSY
MacBook Pro (17-inch, Mid 2009)MacBookPro5,2MC226xx/A17"/2.8/2x2GB/500-5400/GLSY
MacBook Pro (17-inch, Early 2009)MacBookPro5,2MB604xx/A17"/D2.66G/2x2G/320/SD-DL
MacBook Pro (17-inch, Late 2008)MacBookPro5,1MB766xx/A17"/D2.5G/4G/320/SD-DL
MacBook Pro (17-inch, Early 2008)MacBookPro4,1MB166xx/A17"/D2.5G/2x1G/250/SD-DL
MacBook Pro (17-inch, 2.4 GHz, Late 2007)MacBookPro3,1MA897xx/A17"/D2.4G/2GB/160/SD-DL
MacBook Pro (17-inch, Core 2 Duo)MacBookPro2,1MA611xx/A17"/D2.33G/2G/160/SD-DL
MacBook Pro (17-inch)MacBookPro1,2MA092xx/A17"/D2.16G/1G/120/SD-DL