برای مشاهده جزئیات دستگاه‌ها بر روی یکی از لینک‌های زیر کلیک نمایید:

MacBook Air (2017) – MacBook Air (2015) – MacBook Air (2014) – MacBook Air (2013) – iMacBook Air (2012) – MacBook Air (2011) – MacBook Air (2010) – MacBook Air (2009) – MacBook Air (2008)

[ps2id_wrap id=’MacBookAir(2017)’]

MacBook Air (2017)

Model PictureModel NameModel IdentifierModel NumberConfiguration

MacBook Air (13-inch, 2017)MacBookAir7,2MQD32xx/AMBAIR 13.3/1.8/8/128FLASH
MQD42xx/AMBAIR 13.3/1.8/8/256FLASH
MQD52xx/AMBAIR 13.3/1.8/8/512FLASH

[/ps2id_wrap]

[ps2id_wrap id=’MacBookAir(2015)’]

MacBook Air (2015)

Model PictureModel NameModel IdentifierModel NumberConfiguration


MacBook Air (13-inch, Early 2015)MacBookAir7,2MJVE2LL/AMBAIR 13.3/1.6/4/128FLASH
MJVG2LL/AMBAIR 13.3/1.6/4/256FLASH


MacBook Air (11-inch, Early 2015)MacBookAir7,1MJVM2LL/AMBAIR 11.6/1.6/4/128FLASH
MJVP2LL/AMBAIR 11.6/1.6/4/256FLASH

[/ps2id_wrap]

[ps2id_wrap id=’MacBookAir(2014)’]

MacBook Air (2014)

Model PictureModel NameModel IdentifierModel NumberConfiguration
MacBook Air (13-inch, Early 2014)MacBookAir6,2MD760xx/BMBAIR 13.3/1.4/4/128FLASH
MD761xx/BMBAIR 13.3/1.4/4/256FLASH
MacBook Air (11-inch, Early 2014)MacBookAir6,1MD711xx/BMBAIR 11.6/1.4/4/128FLASH
MD712xx/BMBAIR 11.6/1.4/4/256FLASH

[/ps2id_wrap]

[ps2id_wrap id=’MacBookAir(2013)’]

MacBook Air (2013)

Model PictureModel NameModel IdentifierModel NumberConfiguration
MacBook Air (13-inch, Mid 2013)MacBookAir6,2MD760xx/AMBAIR 13.3/1.3/4/128FLASH
MD761xx/AMBAIR 13.3/1.3/4/256FLASH
MacBook Air (11-inch, Mid 2013)MacBookAir6,1MD711xx/AMBAIR 11.6/1.3/4/128FLASH
MD712xx/AMBAIR 11.6/1.3/4/256FLASH

[/ps2id_wrap]

[ps2id_wrap id=’MacBookAir(2012)’]

MacBook Air (2012)

Model PictureModel NameModel IdentifierModel NumberConfiguration
MacBook Air (13-inch, Mid 2012)MacBookAir5,2MD231xx/AMBAIR 13.3/1.8/4/128FLASH
MD232xx/AMBAIR 13.3/2.0/4/256FLASH
MacBook Air (11-inch, Mid 2012)MacBookAir5,1MD223xx/AMBAIR 11.6/1.7/4/64FLASH
MD224xx/A MBAIR 11.6/2.0/4/128FLASH

[/ps2id_wrap]

[ps2id_wrap id=’MacBookAir(2011)’]

MacBook Air (2011)

Model PictureModel NameModel IdentifierModel NumberConfiguration
MacBook Air (13-inch, Mid 2011)MacBookAir4,2MC965xx/AMBAIR 13.3/1.7/4/128FLASH
MC966xx/AMBAIR 13.3/1.7/4/256FLASH
MacBook Air (11-inch, Mid 2011)MacBookAir4,1MC968xx/AMBAIR 11.6/1.6/2/64FLASH
MC969xx/AMBAIR 11.6/1.6/4/128FLASH

[/ps2id_wrap]

[ps2id_wrap id=’MacBookAir(2010)’]

MacBook Air (2010)

Model PictureModel NameModel IdentifierModel NumberConfiguration
MacBook Air (13-inch, Late 2010)MacBookAir3,2MC503xx/AMBAIR13.3/1.86/2/128FLASH
MC504xx/AMBAIR13.3/1.86/2/256FLASH
MacBook Air (11-inch, Late 2010)MacBookAir3,1 MC505xx/AMBAIR 11.6/1.4/2/64FLASH
MC506xx/AMBAIR 11.6/1.4/2/128FLASH

[/ps2id_wrap]

[ps2id_wrap id=’MacBookAir(2009)’]

MacBook Air (2009)

Model PictureModel NameModel IdentifierModel NumberConfiguration
MacBook Air (Mid 2009)MacBookAir2,1MC233xx/AMBAIR 13.3/1.86/2/120HDD
MC234xx/AMBAIR13.3/2.13/2/128FLASH

[/ps2id_wrap]

[ps2id_wrap id=’MacBookAir(2008)’]

MacBook Air (2008)

Model PictureModel NameModel IdentifierModel NumberConfiguration
MacBook Air (Late 2008)MacBookAir2,1 MB543xx/AMBAIR 13.3/1.6/2/120HDD
MB940xx/AMBAIR13.3/1.86/2/128FLASH
MacBook Air MacBookAir1,1MB003xx/AMBAIR 13.3/1.6/2/80HDD

[/ps2id_wrap]