موارد جدید در Watch OS 3

دسترسی ها

نحوه دسترسی های سریع به برنامه ها را بیاموزید.

روش های جدید را استفاده کنید >

مرکز کنترل

از پایین به بالای صفحه ساعت بکشید و سریع‌تر به موارد موردنیازتان دسترسی پیدا کنید.

تنظیمات دسترسی های سریع >

دسترسی ها

نحوه دسترسی های سریع به برنامه ها را بیاموزید.

روش های جدید را استفاده کنید >